PROCEDURA REKLAMACJI

1. Cel i zakres procedur

Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zrealizowanych usług świadczonych przez OGRODEX Rafał Iwanicki. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

2. Właściciel procesu

Firma Ogrodex Rafał Iwanicki jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia tego faktu na adres: sklep@ogrodexmilicz.pl oraz nadesłanie z produktem reklamowanym dowodu zakupu i kompletnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, dostępnego do pobrania w podpunkt 6 Załącznik nr 1.

3. Odpowiedzialność

OGRODEX Rafał Iwanicki odpowiada za: 
 - kontrolę jakości realizowanych usług,
 - analizowanie przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i  zapobiegawczych,
- przyjęcie reklamacji,
- rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji.
- przebieg procesu ustalonego z klientem,
 - kontakt z klientem i uzgodnienie w sprawie rekompensaty,
 - zamknięcie procesu reklamacyjnego.

4. Przebieg procesu reklamacji

1. Przyjęcie reklamacji przesłanej na formularzu pobranym ze strony www.ogrodexmilicz.pl  i  wypełnionym przez klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres sklep@ogrodexmilicz.pl).
2. Rejestracja reklamacji.
3. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym:
a). Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy
b). Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
4. Wysłanie towaru przez kupującego do siedziby firmy (adres poniżej) i analiza reklamowanej części
a). Akceptacja reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
b). Nieuznanie reklamacji
5. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi
a). Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
6. Kontakt z klientem w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii ustalonej propozycji rekompensaty
7. Zamknięcie procesu reklamacji

5. Terminy

1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zakupionych części w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od kupującego informacji o powstałej nieprawidłowości.

6. Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego

7. Przesyłki z reklamowanym towarem proszę kierować na adres:

OGRODEX Rafał Iwanicki
56-300 Milicz, ul. Sulmierzycka 21

8. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku:

Gwarancji nie podlegają części uszkodzone wskutek niewłaściwej eksploatacji lub powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych, dokonywania zmian konstrukcyjnych lub ingerencji wewnątrz sprzętu przez osoby nieuprawnione, wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej niewłaściwego przechowywania. W takich przypadkach ostateczności ekspertyzy z orzeczeniem winy użytkownika sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami.

Podstawa Prawna Kodeks Cywilny Dz.U.2019.0.1145 t.j. / Dział II Artykuły 551-600
Prawo rękojmi na części zamienne wynosi 1 rok.
Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi wygasają automatycznie w przypadku gdy: produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, rękojmi nie podlegają materiały eksploatacyjne urządzeń tj. filtry, świece, elementy elektryczne, linki, noże, uchwyty noży, tarcze tnące, paski, głowice rozruszniki z wyjątkiem wady materiałowej.

Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych części.

FORMULARZ DO REKLAMACJI - Drukuj