Kategorie

Producenci

  • Rabaty do zamówienia Ogrodex Milicz

  PROCEDURA REKLAMACJI

  1. Cel i zakres procedur

  Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zrealizowanych usług świadczonych przez OGRODEX Rafał Iwanicki. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

  2. Właściciel procesu

  OGRODEX Rafał Iwanicki

  3. Odpowiedzialność

  OGRODEX Rafał Iwanicki odpowiada za: 
   - kontrolę jakości realizowanych usług,
   - analizowanie przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i  zapobiegawczych,
  - przyjęcie reklamacji,
  - rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji.
  - przebieg procesu ustalonego z klientem,
   - kontakt z klientem i uzgodnienie w sprawie rekompensaty,
   - zamknięcie procesu reklamacyjnego.

  4. Przebieg procesu reklamacji

  1. Przyjęcie reklamacji przesłanej na formularzu pobranym ze strony www.ogrodexmilicz.pl  i  wypełnionym przez klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres ogrodexri@interia.pl).
  2. Rejestracja reklamacji.
  3. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym:
  a). Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy
  b). Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
  4. Wysłanie towaru przez kupującego do siedziby firmy (adres poniżej) i analiza reklamowanej części
  a). Akceptacja reklamacji i przekazanie do rozpatrzenia
  b). Nieuznanie reklamacji
  5. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi
  a). Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
  6. Kontakt z klientem w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii ustalonej propozycji rekompensaty
  7. Zamknięcie procesu reklamacji

  5. Terminy

  1. Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zakupionych części w terminie 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.
  2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu otrzymania od kupującego informacji o powstałej nieprawidłowości.

  6. Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego

  7. Przesyłki z reklamowanym towarem proszę kierować na adres:

  OGRODEX Rafał Iwanicki
  56-300 Milicz, ul. Sulmierzycka 21

  8. Użytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku:

  Gwarancji nie podlegają części uszkodzone wskutek niewłaściwej eksploatacji lub powstałe wskutek uszkodzeń mechanicznych, dokonywania zmian konstrukcyjnych lub ingerencji wewnątrz sprzętu przez osoby nieuprawnione, niewłaściwego przechowywania. W takich przypadkach ostateczności ekspertyzy z orzeczeniem winy użytkownika sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami.